AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Om Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2017 till 2 315 000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prospekt inlösen
av preferensaktier
  Prospekt
nyemission av
stamaktier av serie D

Prospekt inlösen av preferensaktier
  Nyemission av stamaktier serie D
     
Prospekt
obligationslån (EUR)
2015/2020:
  Senaste
delårsrapporten:
prospekt obligationslån (SEK) 2015 2020   Bokslutskommunike 2016
     
Senaste
årsredovisningen:
  Interim report
January-March 2017:


Årsredovisning 2015   Interim report jan-mar 2015
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, telefon 08-545 83 540, telefax 08-545 83 549, org.nr. 556520-0028