AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Sagax i korthet

Affärsidé

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Mål

Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera högsta möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare.

Strategier i korthet

  • Sagax skall ha ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av bolagets förvaltningsresultat. Långa hyresavtal och lång räntebindning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av koncernens egna kapital och säkerställer god avkastning från fastighetsinnehavet. 
  • Sagax skall eftersträva hög effektivitet och låg operationell risk i förvaltningen.
  • Sagax skall fortsätta expandera genom kompletteringsförvärv av fastigheter och genom investeringar i befintligt fastighetsbestånd. 

Fastighetsbeståndet

Den 30 juni 2018 omfattade fastighetsbeståndet 498 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 670 000 kvadratmeter. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 56 % av marknadsvärdet och 52 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 352 respektive 2 217 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 %. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 27 008 miljoner kronor.

Prognos för 2018

För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-mars 2018.

Data per 30 juni 2018

Fastigheternas marknadsvärde


Fastigheternas hyresvärde

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95