AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Sagax i korthet

Affärsidé

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Mål

Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera högsta möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare.

Strategier i korthet

  • Sagax skall ha ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av bolagets förvaltningsresultat. Långa hyresavtal och lång räntebindning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av koncernens egna kapital och säkerställer god avkastning från fastighetsinnehavet. 
  • Sagax skall eftersträva hög effektivitet och låg operationell risk i förvaltningen.
  • Sagax skall fortsätta expandera genom kompletteringsförvärv av fastigheter och genom investeringar i befintligt fastighetsbestånd. 

Fastighetsbeståndet

Den 30 september 2017 omfattade fastighetsbeståndet 477 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 409 000 kvadratmeter. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 59 % av marknadsvärdet och 57 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 1 963 respektive 1 860 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 22 231miljoner kronor.

Prognos för 2017

För 2017 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 320 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari-juni 2017 och bekräftades vid avlämnande av delårsrapport för januari-september 2017.

Data per 30 september 2017

Fastigheternas marknadsvärde


Fastigheternas hyresvärde

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95