AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 30 september 2017 omfattade fastighetsbeståndet 477 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 409 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,5 år. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 59 % av marknadsvärdet och 57 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 1 963 respektive 1 860 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 30 september 2017.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 76 623 000 31 % 31 %
Helsingfors 70 492 000 26 % 26 %
Paris 33 131 000 5 % 5 %
Nederländerna 14 95 000 4 % 4 %
Sverige, övrigt 48
431 000
11 % 11 %
Finland, övrigt 218 517 000 17 % 17 %
Övriga Europa 18 120 000 6 % 6 %
Totalt 477 2 409 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95