AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 30 juni 2017 omfattade fastighetsbeståndet 479 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 399 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,8 år. Tyngdpunkten i beståndet finns i Stockholmsregionen dit 38 % av marknadsvärdet och 31 % av hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 1 991 respektive 1 870 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 30 juni 2017.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 75 626 000 31 % 30 %
Helsingfors 70 492 000 26 % 25 %
Paris 33 127 000 5 % 5 %
Nederländerna 11 75 000 3 % 3 %
Sverige, övrigt 49
436 000
11 % 11 %
Finland, övrigt 223 523 000 18 % 19 %
Övriga Europa 18 120 000 6 % 7 %
Totalt 479 2 399 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95