AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 31 mars 2018 omfattade fastighetsbeståndet 501 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 648 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,5 år. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 56 % av marknadsvärdet och 53 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 295 miljoner kronor respektive 2 162 miljoner kronor vid årets utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 31 mars 2018.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 81 646 000 29% 28%
Helsingfors 69 507 000 24 % 23 %
Paris 41 199 000 7 % 8 %
Nederländerna 21 148 000 5 % 5 %
Sverige, övrigt 47
407 000
9% 9 %
Finland, övrigt 223 604 000 20 % 21 %
Övriga Europa 189 137 000 6 % 6 %
Totalt 501 2 648 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95