AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 30 juni 2018 omfattade fastighetsbeståndet 498 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 670 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,5 år. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 56 % av marknadsvärdet och 52 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 352 miljoner kronor respektive 2 217 miljoner kronor vid årets utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 30 juni 2018.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 81 646 000 29 % 28 %
Helsingfors 69 507 000 24 % 23 %
Finland universitetsstäder 56 255 000 10 % 10 %
Paris 44 202 000 8 % 8 %
Nederländerna 25 172 000 6 % 6 %
Sverige, övrigt 47
407 000
9 % 9 %
Finland, övrigt 157 343 000 10 % 10 %
Övriga Europa 19 137 000 5 % 6 %
Totalt 498 2 670 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95