AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 31 mars 2017 omfattade fastighetsbeståndet 432 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 315 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,9 år. Tyngdpunkten i beståndet finns i Stockholmsregionen dit 38 % av marknadsvärdet och 31 % av hyresvärdet är koncentrerat. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 1 888 respektive 1 775 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 94 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 31 mars 2017.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 74 610 000 31 % 31 %
Helsingfors 68 483 000 26 % 25 %
Paris 33 127 000 5 % 5 %
Nederländerna 9 63 000 3 % 3 %
Sverige, övrigt 49
436 000
11 % 12 %
Finland, övrigt 182
478 000 17 % 17 %
Övriga Europa 17 118 000 7 % 7 %
Totalt 432 2 315 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, telefon 08-545 83 540, telefax 08-545 83 549, org.nr. 556520-0028