AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Söderportkoncernen omfattade per den 30 juni 2018 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 659 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Karin Osslind, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 30 juni 2018 totalt 349 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 42 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 651 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2018
jan-jun
 2018
jan-jun
Hyresintäkter, Mkr 286   1 280
Förvaltningsresultat, Mkr 134   716
Periodens resultat, Mkr 487   1 455
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 67   84
       
   2018
30 jun
  2018
30 jun
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70   349
Hyresvärde, Mkr 617   2 604
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 7 307   41 597
Uthyrningsbar area, kvm 659 000   1 651 000
Hyresduration, år 4,6   9,1
Ekonomisk vakansgrad, % 4   2
Räntebärande skulder, Mkr 3 890
  27 786
Kapitalbindning, år 2,0
  5,3
Räntebindning, år 2,1   5,1
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -296   -512
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95