AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Söderportkoncernen omfattade per den 30 september 2017 totalt 69 fastigheter med en uthyrningsbar area om 657 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Karin Osslind, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 30 september 2017 totalt 342 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 37 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 591 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2017
jan-sep
 2017
jan-sep
Hyresintäkter, Mkr 413   1 749
Förvaltningsresultat, Mkr 190   984
Periodens resultat, Mkr 540   1 705
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 95   113
       
   2017
30 sep
  2017
30 sep
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 69   342
Hyresvärde, Mkr 587
  2 414
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 6 295   36 671
Uthyrningsbar area, kvm 657 000   1 591 000
Hyresduration, år 4,6   8,7
Ekonomisk vakansgrad, % 6   1
Räntebärande skulder, Mkr 3 260
  24 496
Kapitalbindning, år 2,8
  5,0
Räntebindning, år 3,0   5,3
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -349   -560
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95