AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Söderportkoncernen omfattade per den 31 mars 2017 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 633 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Karin Osslind, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 31 mars 2017 totalt 362 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 35 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 663 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2017
jan-mar
 2017
jan-mar
Hyresintäkter, Mkr 144   583
Förvaltningsresultat, Mkr 61
  303
Periodens resultat, Mkr 263
  600
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 31
  34
       
   2017
31 mar
  2017
31 mar 
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70
  362
Hyresvärde, Mkr 555
  2 422
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 5 887
  35 003
Uthyrningsbar area, kvm 633 000   1 663 000
Hyresduration, år 4,6   8,2
Ekonomisk vakansgrad, % 6
  2
Räntebärande skulder, Mkr 3 074
  23 436
Kapitalbindning, år 2,9
  3,9
Räntebindning, år 3,4   4,3
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -398   -679
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, telefon 08-545 83 540, telefax 08-545 83 549, org.nr. 556520-0028