AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Söderportkoncernen omfattade per den 30 juni 2017 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 643 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Karin Osslind, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 30 juni 2017 totalt 339 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 36 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 560 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2017
jan-jun
 2017
jan-jun
Hyresintäkter, Mkr 277   1 156
Förvaltningsresultat, Mkr 123   629
Periodens resultat, Mkr 367
  1 320
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 62   71
       
   2017
30 jun
  2017
30 jun
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70
  339
Hyresvärde, Mkr 576
  2 351
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 6 066   35 969
Uthyrningsbar area, kvm 643 000   1 560 000
Hyresduration, år 4,7   8,7
Ekonomisk vakansgrad, % 7   1
Räntebärande skulder, Mkr 3 077
  25 863
Kapitalbindning, år 2,7
  5,2
Räntebindning, år 3,1   5,6
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -367   -615
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95