AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Söderportkoncernen omfattade per den 31 mars 2018 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 658 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Karin Osslind, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 31 mars 2018 totalt 345 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 40 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 658 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2018
jan-mar
 2018
jan-mar
Hyresintäkter, Mkr 141   636
Förvaltningsresultat, Mkr 60   350
Periodens resultat, Mkr 122   518
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 30   41
       
   2018
31 mar
  2018
31 mar
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70   345
Hyresvärde, Mkr 606   2 602
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 6 870   40 152
Uthyrningsbar area, kvm 658 000   1 658 000
Hyresduration, år 4,5   9,1
Ekonomisk vakansgrad, % 5   2
Räntebärande skulder, Mkr 3 451
  26 380
Kapitalbindning, år 2,3
  5,7
Räntebindning, år 2,5   5,4
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -320   -515
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95