AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Hemfosa Fastigheter AB. Söderportkoncernen omfattade per den 31 december 2017 totalt 69 fastigheter med en uthyrningsbar area om 650 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Karin Osslind, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 31 december 2017 totalt 346 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 39 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 636 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2017
jan-dec
 2017
jan-dec
Hyresintäkter, Mkr 548   2 363
Förvaltningsresultat, Mkr 254   1 314
Årets resultat, Mkr 769   2 591
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 127   151
       
   2017
31 dec
  2017
31 dec
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 69   346
Hyresvärde, Mkr 591
  2 541
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 6 603   38 883
Uthyrningsbar area, kvm 650 000   1 636 000
Hyresduration, år 4,5   9,2
Ekonomisk vakansgrad, % 6   2
Räntebärande skulder, Mkr 3 287
  25 575
Kapitalbindning, år 2,8
  5,0
Räntebindning, år 3,0   5,3
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -328   -544
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95