AB SAGAX

 • en
 • sv

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Sagax och väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör att fastställa balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer även revisorer. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Protokollen från bolagsstämmorna beskriver de av stämmorna fattade besluten. För närvarande har det med hänsyn till ägarkretsen inte bedömts motiverat att till exempel översätta eller simultantolka bolagsstämman.

Årsstämmoprotokoll 7 maj 2018

Sagax årsstämma 2018 ägde rum den 7 maj i Stockholm.

 1. Kallelse
 2. Styrelsens förslag till vinstdisposition
 3. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Styrelsen förslag till beslut om införande av incitamentsprogram
 5. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och/eller överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner
 7. Styrelsens förslag om företrädesemission
 8. Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman, arvoden samt val av styrelse
 9. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
 10. Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning
 11. Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter 2018
 12. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL
 13. Fullmaktsformulär
 14. Proxy form AGM (in English)

 

Här finner du handlingar och protokoll från tidigare bolagstämmor.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95