AB SAGAX

  • en
  • sv

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Sagax och väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör att fastställa balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer även revisorer. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Protokollen från bolagsstämmorna beskriver de av stämmorna fattade besluten. För närvarande har det med hänsyn till ägarkretsen inte bedömts motiverat att till exempel översätta eller simultantolka bolagsstämman.

Sagax årsstämma 2018 äger rum den 7 maj i Stockholm.

Här finner du handlingar och protokoll från tidigare bolagstämmor.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95