AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 30 september 2018 omfattade fastighetsbeståndet 501 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 728 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 6,1 år. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 55 % av marknadsvärdet och 51 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 427 miljoner kronor respektive 2 302 miljoner kronor vid årets utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 30 september 2018.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 81 644 000 28 % 27 %
Helsingfors 70 513 000 23 % 22 %
Finland universitetsstäder 58 295 000 11 % 11 %
Paris 45 211 000 8 % 8 %
Nederländerna 27 178 000 7 % 7 %
Sverige, övrigt 47
407 000
9 % 9 %
Finland, övrigt 153 340 000 9 % 10 %
Övriga Europa 20 140 000 5 % 6 %
Totalt 501 2 728 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95