AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Nyfosa AB. Söderportkoncernen omfattade per den 30 september 2018 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 660 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Ann-Sofi Lindroth, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Hemfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Hemfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 30 september 2018 totalt 353 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 42 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 679 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2018
jan-sep
 2018
jan-sep
Hyresintäkter, Mkr 434   1 935
Förvaltningsresultat, Mkr 208   1 097
Periodens resultat, Mkr 640   1 889
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 104   130
       
   2018
30 sep
  2018
30 sep
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70   353
Hyresvärde, Mkr 621   2 637
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 7 472   42 573 
Uthyrningsbar area, kvm 660 000   1 679 000
Hyresduration, år 4,3   9,0
Ekonomisk vakansgrad, % 4   2
Räntebärande skulder, Mkr 3 914
  28 736
Kapitalbindning, år 1,7
  6,6
Räntebindning, år 1,9   5,1
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -264   -350
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95