AB SAGAX

  • en
  • sv

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2018/2021

Sagax årsstämma den 7 maj 2018 beslutade om incitamentsprogram 2018/2021 för Sagax medarbetare genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie av serie B i Sagax. Programmet riktade sig till Sagax samtliga anställda med undantag för verkställande direktören som ej erbjöds möjlighet att delta. En förutsättning för tilldelning av tecknade teckningsoptioner var att den anställde ingått avtal angående hembudskyldighet m.m. med Sagax. Varje teckningsberättigad medarbetare ges i incitamentsprogrammet rätt att investera ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Totalt emitterades 500 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till Sagax dotterbolag Satrap Kapitalförvaltning AB i enlighet med beslutet på årsstämman. 318 948 teckningsoptioner har sedan mot vederlag förvärvats från Satrap Kapitalförvaltning AB av medarbetare som omfattas av erbjudandet.

Teckningsoptionerna såldes till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna baserat på en Monte Carlo simulering. Kursen har beräknats av Nordea Bank och fastställes till 10,50 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021. Teckningskursen för ny stamaktie av serie B kommer att fastställas senast den 7 juni 2021 och i samband med detta offentliggöras på Sagax hemsida. Teckningskursen på stamaktien skall beräknas som stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten indexerad med utvecklingen av Carnegies fastighetsindex (CREX) under tiden den 18 maj 2018 till och med den 2 juni 2021. B-aktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten uppgick till 102,40 kronor och motsvarade den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med den 11 maj 2018 till och med den 18 maj 2018. Genomsnittskursen har beräknats av Nordea Bank.

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Incitamentsprogram 2017/2020

Sagax årsstämma den 4 maj 2017 beslutade om incitamentsprogram 2017/2020 för Sagax medarbetare genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie av serie B i Sagax. Programmet riktade sig till Sagax samtliga anställda med undantag för verkställande direktören som ej erbjöds möjlighet att delta. En förutsättning för tilldelning av tecknade teckningsoptioner var att den anställde ingått avtal angående hembudskyldighet m.m. med Sagax. Varje teckningsberättigad medarbetare ges i incitamentsprogrammet rätt att investera ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Totalt emitterades 400 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till Sagax dotterbolag Satrap Kapitalförvaltning AB i enlighet med beslutet på årsstämman. 290 517 teckningsoptioner har sedan mot vederlag vid två tillfällen förvärvats från Satrap Kapitalförvaltning AB av medarbetare som omfattas av erbjudandet. Teckningsoptionerna såldes till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna baserat på en Monte Carlo simulering. Kursen har beräknats av Nordea Bank och fastställes till 10,40 kronor respektive 14,40 kronor vid respektive tidpunkt.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 4 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Teckningskursen för ny stamaktie av serie B kommer att fastställas senast den 4 juni 2020 och i samband med detta offentliggöras på Sagax hemsida. Teckningskursen på stamaktien skall beräknas som stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten indexerad med utvecklingen av Carnegies fastighetsindex (CREX) under tiden den 17 maj 2017 till och med den 1 juni 2020. B-aktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten uppgick till 92,80 kronor och motsvarade den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med den 10 maj 2017 till och med den 17 maj 2017. Genomsnittskursen har beräknats av Nordea Bank.

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Incitamentsprogram 2016/2019

Sagax årsstämma den 3 maj 2016 beslutade om incitamentsprogram 2016/2019 för Sagax medarbetare genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie av serie B i Sagax. Programmet riktade sig till Sagax samtliga anställda med undantag för verkställande direktören som ej erbjöds möjlighet att delta. En förutsättning för tilldelning av tecknade teckningsoptioner var att den anställde ingått avtal angående hembudskyldighet m.m. med Sagax. Varje teckningsberättigad medarbetare ges i incitamentsprogrammet rätt att investera ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Totalt emitterades 400 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till Sagax dotterbolag Satrap Kapitalförvaltning AB i enlighet med beslutet på årsstämman. 222 494 teckningsoptioner har sedan mot vederlag om 10,60 kronor per teckningsoption förvärvats från Satrap Kapitalförvaltning AB av medarbetare som omfattas av erbjudandet. Teckningsoptionerna såldes till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna baserat på en Monte Carlo simulering. Kursen har beräknats av Nordea Bank.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 3 juni 2019 till och med den 13 juni 2019. Teckningskursen för ny stamaktie av serie B kommer att fastställas senast den 3 juni 2019 och i samband med detta offentliggöras på Sagax hemsida. Teckningskursen på stamaktien skall beräknas som stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten indexerad med utvecklingen av Carnegies fastighetsindex (CREX) under tiden den 16 maj 2016 till och med den 31 maj 2019. B-aktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten uppgick till 72,20 kronor och motsvarade den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med den 9 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Genomsnittskursen har beräknats av Nordea Bank.

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95