AB SAGAX

  • en
  • sv

Valberedning

Årsstämman den 7 maj 2018 uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2018. Dessa skall sedan utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Sagax styrelseordförande Staffan Salén har under oktober 2018 kontaktat de tre största aktieägarna per 30 september 2018 och en valberedning har därefter utsetts i enlighet med årsstämmans beslut. Valberedningen har följande sammansättning:

Björn Alsén, som representant för David Mindus.
Erik Salén, som representant för familjen Salén med bolag.
Håkan Engstam, som representant för M2 Capital Management AB.
Staffan Salén, styrelseordförande i AB Sagax.

Björn Alsén har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen kan kontaktas via Sagax växel, 08-545 83 540. 

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95